Privacyregelement

AVG Protocol
Privacyreglement

Hulpverleningsfonds Venlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hulpverleningsfonds Venlo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Hulpverleningsfonds Venlo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van hulpaanvragers
Persoonsgegevens van hulpaanvragers worden door Hulpverleningsfonds Venlo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de hulpaanvraag met het bestuur;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De ontvangen hulpaanvraag.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Hulpverleningsfonds Venlo de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Geslacht;
• Burgerlijke staat;
• Gezinssamenstelling;
• Werkzaam als/uitkering van;
• (Gezins-)inkomsten en vaste uitgaven per maand;
• Vermogen/spaargeld;
• Schuldenoverzicht;
• Waarvoor, om welke reden en tot welk bedrag wordt hulp gevraagd.
Uw persoonsgegevens worden door Hulpverleningsfonds Venlo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking en voor de periode:
• Vanaf de datum dat de hulpaanvraag is ontvangen en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van afgehandelde hulpaanvragen
Persoonsgegevens van afgehandelde hulpaanvragen worden door Hulpverleningsfonds Venlo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De afgehandelde hulpaanvraag.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Hulpverleningsfonds Venlo de volgende persoonsgegevens van u bewaren:
• Zie gevraagde persoonsgegevens onder hoofdstuk Verwerking van persoonsgegevens van hulpaanvragers.
Uw persoonsgegevens worden door Hulpverleningsfonds Venlo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Hulpverleningsfonds Venlo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle bestuursleden en personen die namens Hulpverleningsfonds Venlo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Hulpverleningsfonds Venlo
Postbus 522
5900 AM, Venlo
Emailadres:
info@hulpverleningsfondsvenlo.nl
Website:
www.hulpverleningsfondsvenlo.nl
Telefoon:
06-29068053